Akte van successie van Cornelia Bekkers

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Cornelia Bekkers te Tilburg, overleden den 31 juli 1800 zesentachtig.
De ondergeteekenden:
1e Adriaan van Diessen timmerman 2e Peter-Smid 3e Cornelis-Bouwman 4e Ludovicus-Timmerman, 5e Martinus-Smid 6e Johannes-Bouwman en 7e Jacobus van Diessen, Bouwman allen woonende te Tilburg en domicilie kiezende ten ? van den Notaris Daamen aldaar.
Verklaren
Dat Cornelia Bekkers, weduwe van Cornelis van Diessen, hunnes moeder te Tilburg, alwaar zij hares laatstes woonplaats had. is overleden den 31 juli 1886 Dat hare Nalatenschap bestaat uit de helft der navolgende goederen als:
1: Onroerende onder Tilburg
Sectie G Tuinnerd 1034, 818 en 819
Huis, erf en tuin kadastraal de Schijf samen groot 30. Aaren 17 centiaren
sectie D?  ? b63 Schaarbosch groot 4 Aren 47 centiaren kadastraal Heiningen(?)
en sectie T/F? ? 222
Heide groot 62 Aren 80 centiaren
Te samen geschat op f 1000,- 1/2 = f 500,-
2e Roerende goederen als
Meubels als enige bouwmangerieve gewaardeerd op f 200,- 1/2 = f 100,-

Actief: f 600,-
Tot den Boedel behoren geene rentegevende Schuldvorderingen noch effecten.

Passief: Begrafeniskosten kerkelijke diensten en de vieren godsdienstige plechtigheden tot en met het eerste jaargetijde f 100,-

Het welk wordt geerfd en verkregen door de zeven bovengenoemde aangevers te samen voor het geheel op ieder hunner voor 1/7 gedeelte als kinderen der erflaatster krachtens wettelijke erfopvolging bij versterf.
Voorts dat door dit overlijden geene periodieke uitkering is vervallen noch overgegaan en dat de overledene geen der goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgbruik bezat.

Geteekend te Tilburg den Februari 1800 zevenentachtig,
A van Diessen, C van Diessen, M van Diessen, P van Diessen, Jac van Diessen, J van Diesssen, X (niet van Cornelis van Diessen, die niet kan schrijven)

Terug naar Cornelia Bekkers