Geschiedschrijving

BalkTiu.jpg

Terugkijken op het verleden

Terugkijken op het verleden vormde vanaf het begin van de universiteit als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool in 1927 onderdeel van het kerncurriculum. Van de eerste vier hoogleraren vervulde Thomas Goossens, de eerste rector magnificus, de leeropdracht Economische geschiedenis van de Middeleeuwen en founding father Cobbenhagen de leeropdracht Algemeene leer en geschiedenis der economie.

Geschiedenis van de universiteit, deel 1

Des te opmerkelijker is het dat de instelling pas vijftig jaar startte met officiële. In 1978 verscheen het eerste deel over de jaren 1927-1954. Het laatste jaar is het sterfjaar is van Cobbenhagen. Drie jaar later verscheen deel II, over de jaren 1954-1977. Auteur van deel I was Hans Bornewasser (1924-2010), van 1967-1989 hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de faculteit Theologie. Hans de Vries (1927), schrijver van deel II, was vanaf 1967-1981 hoogleraar Economische geschiedenis aan de Katholieke Hogeschool Tilburg.

Deel 2

In 1999, vooruitlopend op het 75-jarig bestaan van wat toen de Katholieke Universiteit Brabant heette, kreeg Karel Veraghtert (1944), hoogleraar Economische geschiedenis (1982-2004) en Sociale geschiedenis (1995-2004), de opdracht om te werken aan de geschiedschrijving over de periode 1977-2002. In 2002 werden de historisch socioloog Ad van den Oord en bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant Arnoud-Jan Bijsterveld bij dit project betrokken. Gezien de geringe beschikbare tijd beperkten de laatsten zich tot een documentaire aanpak; diepgaand wetenschappelijk onderzoek was niet mogelijk. In het voorjaar van 2003 - een half jaar na het feitelijke lustrum - verscheen aldus deel III van de geschiedschrijving. De delen I en II werden heruitgegeven met het lustrummotto ’75 jaar waardenvolle universiteit’.

Deel 3 In deel III blijven de ontwikkelingen in de afzonderlijke faculteiten en die van de primaire processen – onderwijs en onderzoek – onderbelicht. Door tijdsdruk, maar vooral de status van het centrale archief en de faculteitsarchieven. Slechts een deel is toegankelijk op centraal niveau, en op facultair niveau zijn de archieven vaak fragmentarisch of ontbreken ze in het geheel. De nadruk valt – net als in de twee eerdere delen – vooral op de bestuurlijke geschiedenis. Om de maatschappelijke betekenis van hogeschool en universiteit te duiden werd vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van het Tilburgs Hogeschoolblad en zijn opvolger Univers.

Faculteitsgeschiedenissen

Sinds 2003 verschenen twee faculteitsgeschiedenissen. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Tilburg School of Law schreef hoogleraar Oud-vaderlands recht Beatrix van Erp-Jacobs in 2013 het bijbehorende jubileumboek. Programmadirecteur Tessa Leesen schreef in opdracht van de Tilburg School of Humanities de geschiedenis van de Theologische Faculteit Tilburg vanaf haar ontstaan in 1967 tot aan de omwentelingsjaren 2004-2007.