Benoeming

Een deel van het gemeente archief van Leende is in de loop der tijden beschadigd of verloren gegaan. Een andere bron bevat ook gegevens van Leende. Van de benoeming van Jacobus J.J.B. de la Geneste wordt melding gemaakt in de bewerking van de "Kronijk van Heeze". Volledige titel is : "KRONIJK of aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen en enkelde welken algemene belangstelling verdienen". Geschreven door Hendrik Godefridus van Moorsel, gemeente-secretaris van Heeze, Leende en Someren, en bewerkt door P.Dominicus de Jong O.C.R. De "Kronijk" beschrijft een periode van grofweg 1600 tot ongeveer 1850.

Aanbevelingsbrief burgemeester

Op 2 januari 1836 schrijft burgemeester Wijnants een aanbevelingsbrief voor de aanstaande benoeming van Jacobus de la Geneste als dorpsdokter van Leende.

Aanbeveling geneste 2 jan 1836-1.JPG

No 2 Leende den 2 jan: 1836

De Heer de la Geneste, welk eenigen tijd geleden alhier met de dochter van den gewezen molenaar Andries Koppen gehuwd is, bied zich thans aan, om als Doctor en Chirurgein zich alhier teegen een jaarlijks tractement van f. 100,00 te plaatsen dezelve bestudeerd ook de vroedkunde doch heeft daarvan noch geen diploma ontvangen doch denkt die welhaast te zullen (ontvangen) bekomen Alvorens eenige overeenkomst met den Heer te maken , wenschte ik wel het gevoelen van uw edel gestrenge daar omtrent te weten en tevens er bij op te merken dat de omslag alhier jaarlijks f. 1300 gulden bedragd, welken bedrag net mag overschreden worden, en dat zonder verhoging van dien omslag, men de f. 100,- niet zal kunnen betalen , wanneer het zou plaats hebben zoude zulks wel wenschen , terwijl de gemeente zonder doctor nog heelmeester zit, en bij de geringste ziekelijkheid van een ander of ander ingezeten, zich buiten dorps moet begeven om genees kundige hulp aan te treffen.

De Burgemeester van Leende N. Wijnants
PS: Gemelde Heer heeft te Luijk gestudeerd is aldaar geliscensieerd als doctor en Chirurgeijn, en daarna mede te Leiden dezelve heeft hier zijn eigen huis en goederen herkomstig van zijne vrouw juffrou Koppen, en is van de kant van zijn familie als ook van de kant van zijne vrouw geparantieerd aan de familie van onzen 1en assesor J. J. de Laure , die zich dan ook ten deze interesseerd , de leden van den Raad der Gemeente, zijn mede daar voor genegen
Dit a governo
N. Wijnants

Aanbeveling 2.jpg

bron: Gemeentearchief Leende A 0266-487

terug