Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Wiki Midden-Brabant:Privacybeleid

Stichting Mommerskwartier en de instellingen Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg (inclusief Vincents Tekenlokaal) en het TextielMuseum / TextielLab, hierna te noemen “Stichting Mommerskwartier” gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van derden. Hierbij voldoet Stichting Mommerskwartier aan de wettelijke eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit document dient ter informatie aan de betrokkenen hierover.


1. Wat is een persoonsgegeven?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat en/of naar iemand te herleiden is.


2. Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Mommerskwartier?

Stichting Mommerskwartier verwerkt alleen de gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van processen die gerelateerd zijn aan de kerntaken van haar instellingen. Overige informatie wordt niet gevraagd en, mocht die Stichting Mommerskwartier toch bereiken, verwijderd. Voorbeelden van deze gegevens voor de uitvoering van de kerntaken zijn:


  • Contactgegevens

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- Postcode

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adressen

  • Geslacht
  • Financiële gegevens

- Bankrekeninginformatie

- Bestellingen / aanvragen

- Offertes

- Facturen

  • Gegevens over het gebruik van producten en/of diensten
  • Gegevens uit onderzoeken, verslagen of rapportages


3. Verwerking: Grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen, welke voortkomen uit artikel 6 van de wet AVG:


- Toestemming;

- Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;

- Noodzakelijk omdat Stichting Mommerskwartier dit wettelijk verplicht is;

- Noodzakelijk voor het beschermen van vitale belangen;

- Noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het algemeen belang;

- Gerechtvaardigd belang van Stichting Mommerskwartier of derde gegevensverwerker;


4. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Stichting Mommerskwartier verwerkt enkel persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden, tenzij van tevoren toestemming is verkregen voor een ander doeleind:


- Het mogelijk maken van interactie op onze website(s)

- Het opbouwen en onderhouden van relaties, inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke overheidsinstanties, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor publieke doeleinden.

- Het afhandelen van verzoeken, het bieden van klantenservice en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

- Het uitvoeren van marktonderzoek om onze producten en diensten te verbeteren.

- Onze doelgroep op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.

- Het verbeteren van de inhoud van de communicatie van Stichting Mommerskwartier door deze op persoonlijke voorkeur af te stemmen.

- Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele strategie.

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.


5. Delen met derden

Stichting Mommerskwartier deelt persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen.


- Met gelieerde financiële dienstverleners;

- Met geautoriseerde overheidsinstanties of servicepartners uit de keten waartoe Stichting Mommerskwartier behoort;

- Bij wettelijke verplichting of bevoegdheid om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;

- Bij vermoeden van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kan Stichting Mommerskwartier persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders;

- Stichting Mommerskwartier kan gegevens ook delen met andere onderdelen binnen de stichting voor de uitvoering van overeenkomsten, of vanwege gerechtsvaardigde belangen, zoals het voeren van centrale administratie of klantenservice en het analyseren van dienstverlening.

- Met partijen die Stichting Mommerskwartier assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs).


6. Bewaartermijnen gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig met het interne dataretentiebeleid van Stichting Mommerskwartier en/of zo lang als de klantrelatie duurt, Stichting Mommerskwartier wettelijk verplicht is gegevens te bewaren, of Stichting Mommerskwartier op goede gronden denkt gegevens te mogen bewaren, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen.


7. In kaart brengen van websitebezoek

Bij bezoek van de Stichting Mommerskwartier websites worden technische cookies gebruikt om de website te laten functioneren en kunnen cookies worden gebruikt met als doel bezoekers een betere, snellere en veiligere en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, waarbij wij uw persoonsgegevens zo veel als mogelijk anonimiseren. Deze gegevens worden gebruikt om bij te houden hoe de website wordt gebruikt of om website-activiteitrapporten op te stellen.


8. Rechten

Iedereen heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Stichting Mommerskwartier van hem of haar heeft vastgelegd en aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt. Neem hiervoor contact op met info@regionaalarchieftilburg.nl. Stichting Mommerskwartier zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn.


Overige rechten van personen van wie Stichting Mommerskwartier gegevens verwerkt zijn:


- Het recht om toestemming tot verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens in te trekken, voor zover dat niet in strijd is met andere (wettelijke) verplichtingen van Stichting Mommerskwartier;

- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

- Het recht om persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

- Het recht op verwijdering van persoonsgegevens, voor zover dat niet in strijd is met andere (wettelijke) verplichtingen van Stichting Mommerskwartier;

- Het recht op beperking van de betreffende verwerking;

- Het recht op dataportabiliteit;

- Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;

- Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Stichting Mommerskwartier of een derde (afhankelijk van persoonlijke omstandigheden).


9. Beveiliging en bescherming van gegevens

Stichting Mommerskwartier past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Stichting Mommerskwartier heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van toetsingsresultaten en dreigingen.


10. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact opnemen met info@regionaalarchieftilburg.nl of met de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Mommerskwartier: Douwe Cnossen, via douwe.cnossen@mommerskwartier.nl of +31 (0) 6 14 94 33 41.


11. Wijzigingen

De manier waarop en de samenstelling of hoeveelheid van persoonsgegevens die Stichting Mommerskwartier verwerkt kan wijzigen. Daarom behoudt Stichting Mommerskwartier zich het recht voor deze beleidsverklaring persoonsgegevens aan te passen? Indien noodzakelijk worden betrokkenen op de hoogte gebracht van een wijziging. In deze beleidsverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.


Deze verklaring is voor het laatst herzien op 03.12.2020