Schoordijk instituut

BalkTiu.jpg

Onderzoek naar rechtsvergelijking

Op 12 juni 1991 besloot de Faculteit der Rechtsgeleerdheid tot oprichting van een Instituut voor Grondslagenonderzoek en Rechtsvergelijking. Het doel van het instituut was vooral het bevorderen van samenwerking tussen de vakgroepen met het oog op grensoverschrijdend onderzoek. Daarnaast moest het instituut de werving van externe middelen en subsidies bevorderen. Bij gelegenheid van het afscheid van hoogleraar Burgerlijk (proces)recht Herman Schoordijk op 6 december van datzelfde jaar werd diens naam aan dit instituut verbonden. Dat kreeg zowel de functie van onderzoeksinstituut als van onderzoekschool voor onderzoekers in opleiding.

Waardering

Binnen het instituut functioneerden aanvankelijk vijf onderzoekscentra: het al oudere Centrum voor wetgevingsvraagstukken, het Center for company law, het Centrum voor recht en informatisering, het Centrum voor procesrecht en het Centrum voor aansprakelijkheidsrecht. Daar kwam in 1998 nog het Center for transboundery legal development bij.

Bij de start van het instituut moesten de bestaande onderzoeksprogramma’s in de nieuwe structuur worden ingepast. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar was op termijn wel succesvol. Er kwam erkenning door positieve evaluaties van onderzoeksprogramma’s en het verwerven van gelden. Vooral de homogeniteit tussen de centra droeg bij aan het succes. In de loop der tijd kwamen er echter vele nieuwe onderzoeksgroepen bij en zou de homogeniteit verloren gaan.

Opheffing

In het nieuwe millennium werd de focus nog sterker gelegd op internationalisering, interdisciplinariteit en interactie tussen recht en samenleving. Het facultaire onderzoek werd echter niet langer alleen verricht binnen de kaders van het Schoordijk instituut. Bij een bestuurshervorming in 2008 werd het instituut opgeheven. De opleidingsfunctie van het instituut werd overgenomen door de Tilburg Graduate Law School. De eindverantwoordelijkheid voor het onderzoeksbeleid en het toezicht op het onderzoek kwam in handen van het faculteitsbestuur.