Heere, Willem

BalkTiu.jpg


Willem Reinier (Willem) Heere (1892-1969) is rector magnificus van de Katholieke Economische Hogeschool in de jaren 1950-1951 en 1959-1960. Heere volgt de lerarenopleidingen aardrijkskunde en geschiedenis en studeert in 1924 cum laude af als sociaalgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1926 promoveert op een monografie over de Franse ingenieur, socioloog en econoom Frédéric le Play. Vanaf 1911 is Heere achtereenvolgens onderwijzer in het lager onderwijs, leraar in het middelbaar onderwijs en docent sociologie aan het Geografisch Instituut (lerarenopleiding) te Utrecht.

Heere.gif

Hoogleraar sociologie

In 1946 wordt hij benoemd tot hoogleraar Positieve en beschrijvende sociologie in Tilburg. In datzelfde jaar wordt hij tevens bijzonder hoogleraar Sociale en economische geografie in Nijmegen. Eerder, in 1927, had hij een buitengewoon professoraat in Utrecht afgeslagen: hij kon het zich financieel niet permitteren zijn werk voor de lerarenopleiding op te zeggen. Heere behoort tot de eerste generatie sociologen in ons land. Hij publiceerde onder andere over industrialisatie, stadsuitbreiding en daarmee samenhangende maatschappelijke vraagstukken. Hij was medeoprichter van het tijdschrift ‘Sociale Wetenschappen’, mededirecteur van het Economisch-Sociologisch Instituut en bestuurslid van het aan de universiteit verbonden Instituut voor Arbeidsvraagstukken (IVA). Heere werd een begeesterend docent genoemd, met een verbluffend en onuitputtelijk reservoir vol exacte kennis op velerlei terreinen. En hij had de reputatie altijd klaar te staan voor zijn studenten.

Verdiensten

Bij zijn afscheid in 1963 ontvangt Heere de zilveren legpenning van de gemeente Tilburg, onder andere voor zijn verdiensten als oprichter van het gemeentelijk bureau van de statistiek, zijn lidmaatschap van de onderwijscommissie en zijn werk op cultureel terrein. Ook op landelijk en provinciaal niveau was Heere een veelgevraagd adviseur. Heere was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van de H. Gregorius. Een deel van zijn persoonlijk archief wordt bewaard in het historisch archief van de universiteit.