Hectometerpaal Raamsdonksveer

Kloosterweg Circa 1930

Vanaf ingang De Kloosterhoeve de oude weg in westelijke richting blijven volgen, bij de bocht rechtdoor het fietspad op, na ongeveer 100 meter aan de rechterkant op de dijk staat de paal. Vanwege het schuren door de pony’s is deze vaak ingepakt.

HP 21

Hardstenen paal van ongeveer een meter hoog met daarin de tekst: “HP 21”. Dergelijke hectometerpalen werden gebruikt als plaatsbepaling op waterkeringen (dijken). De dijk van de Kloosterweg is tegenwoordig een compartimenteringskering of wel een droge of indirecte kering. Dat zijn waterkeringen die op een afstand van het te keren water liggen en dus geen directe rol spelen om dit water (hier De Donge) tegen te houden. Bij een dijkdoorbraak kunnen ze echter wel belangrijk zijn om in tweede instantie het achterland tegen overstroming te beschermen. Vaak zijn dergelijke compartimentskeringen oude (zee)dijken, winterdijken of zelfs spoordijken. Voor het beheer van de dijken was het noodzakelijk de dijklichamen te voorzien van afstandsmerktekens, zoals de hectometerpalen.


Informatiebron

• Chris Geerse, Jan Stijnen en Bas Kolen, Richtlijn normering compartimenteringskeringen, Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) (2007).

• Bert van Zutven, Waterschap Brabantse Delta.