Fiscaal Instituut Tilburg

BalkTiu.jpg

Samenwerking economie en rechten

Al vanaf 1951 werd er een postdoctorale cursus voor belastingkundige verzorgd aan de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool. In 1965 kwam daar zowel in de economische als in de juridische faculteit doctoraal onderwijs bij. De interfacultaire samenwerking tussen belastingrecht en openbare financiën leidde eind 1968 tot de oprichting van een gezamenlijk Fiscaal Instituut Tilburg (FIT), met als doelstelling het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk werk op het terrein van de belastingen. Daaronder viel ook uitdrukkelijk het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderwijs.

Belastingrecht en openbare financiën

Het wetenschappelijke onderwijs is tot op de dag van vandaag blijven bestaan in twee studierichtingen: Fiscaal recht en Fiscale economie. Daarnaast is er intussen ook een Engelstalige master International Business Law met twee varianten: International Business Tax law en International Business Tax Economics. Ook is er nog steeds een breed aanbod van postdoctorale en andere cursussen.

Activiteiten

FIT kreeg eigen huisvesting en een eigen bibliotheek. De eerste jaren vormden de hoogleraren Jan van Dijck (1924-2012), Chris Geppaart (1931-2016), Theo Stevers (1924-2013) en Dieter Brüll (1922-1996) het bestuur, waarbij Stevers tevens de directeur was. Bij de start was de prominente hoogleraar belastingrecht Matthieu Smeets (1896-1984) al met emeritaat, maar in 1978 richtten studenten onder zijn naam de Tilburgse Fiscalisten Vereniging ‘De Smeetskring’ op - ter bevordering van de onderlinge contacten tussen studenten, docenten en later ook het bedrijfsleven. De Smeetskring speelt daarnaast nog steeds een rol als hulpverleningsinstantie bij belastingaangiften voor on- en mindervermogenden. Sinds 1993 organiseert FIT een internationale wintercourse, waaruit het netwerk EUCOTAX (European Universities Cooperating on TAXes) is ontstaan van veertien buitenlandse universiteiten. Binnen EUCOTAX worden gezamenlijke onderzoeksprogramma’s geïnitieerd en uitgevoerd. Ook verzorgen fiscale wetenschappers over en weer gastcolleges.

Inbedding

Binnen Tilburg Law School maakt het FIT thans deel uit van het Center for Company Law, waar men onderzoek doet naar de wisselwerking tussen vennootschapsrecht, belastingrecht, goederenrecht en insolventierecht. Daarnaast draagt het FIT bij aan onderzoek naar pensioenen en andere toekomstvoorzieningen en aan multidisciplinair onderzoek op de terreinen van Tax Assurance, Financing and Family Business.