Economisch Instituut Tilburg

BalkTiu.jpg

Contractonderzoek

In 1931, vier jaar na de start van de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool, werd het Economisch Instituut Tilburg (EIT) opgericht. Het bewijs dat er ook toen al een ondernemersgeest onder hoogleraren bestond: het EIT is een stichting voor contractonderzoek (of derde-geldstroomonderzoek) met een economisch karakter. Betaalde opdrachten die (mede) door hoogleraren werden uitgevoerd, konden binnen het EIT worden ondergebracht.

Onderzoeksgebieden

Het EIT kende in zijn bestaan een aantal afdelingen, waaronder regionale economie, bedrijfseconomie, econometrie, informaticaonderzoek, ontwikkelingsvraagstukken en operations research. In sommige gevallen ontstonden uit die afdelingen spin-offs, in de vorm van zelfstandige instituten bijvoorbeeld een instituut voor informatica onderwijs in Eindhoven en het IVO*, het aan de hogeschool gelieerde Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken. EIT kent in de hoogtijdagen na de Tweede Wereldoorlog enkele tientallen medewerkers. In totaal heeft het instituut waarschijnlijk meer dan duizend onderzoeksrapporten opgeleverd.

CentER Applied Research

Het EIT ging medio jaren negentig goeddeels op in CentER Applied Research, onder welke naam daarna het contractonderzoek van de economische faculteit werd uitgevoerd. Toen in 1996 de stichting CentERdata werd opgericht, een tweede onderzoeksinstituut naast CentER, ontstond de zogeheten CentER groep, die formeel was ondergebracht onder de overkoepelende ‘Stichting tot Steun aan het CentER’. Het onderzoek van de voormalige afdeling econometrie van het EIT vindt nog steeds plaats binnen CentERdata. CenterAR bestaat formeel niet meer, nadat het universiteitsbestuur besloot dat contractonderzoek binnen de universiteit geregeld dient te worden door de departementen en niet via aparte stichtingen.