CentERdata

BalkTiu.jpg

Surveys

Stichting CentERdata is een spin-off van het Tilburgse onderzoeksinstituut CentER. CentERdata is opgericht in december 1996 door Arie Kapteyn, destijds werkzaam als hoogleraar en directeur van CentER. Hij zag perspectief in een nieuwe methode van dataverzameling via panels die begin jaren negentig door Stichting Telepanel (Universiteit van Amsterdam) was opgezet. Het panel van ruim tweeduizend huishoudens werd overgenomen, en onder de naam CentERpanel ondergebracht bij CentERdata, om zowel kleinschalige als omvangrijke surveys af te nemen.

Panelonderzoek

Het grootste en langstlopende onderzoek binnen CentERdata bestudeert de invloed van economische en psychologische factoren op het spaargedrag van huishoudens. Dit onderzoek startte in 1993, in 2017 werd de 25e meting afgenomen. Sinds 2003 wordt dit project financieel ondersteund door De Nederlandsche Bank en draagt het de naam DNB Household Survey. De inhoudelijke maar vooral ook technische kennis op het terrein van vragenlijstonderzoek en IT-systemen leidde in 2002 tot deelname aan het Europese project Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE). CentERdata is verantwoordelijk voor het programmeren van de vragenlijsten voor alle deelnemende landen. Ook heeft het tools ontwikkeld voor het beheer van de verschillende talen, de ondersteuning van het tweejaarlijkse veldwerk en de uitwisseling, cleaning en disseminatie van de data.

Beleidsonderzoek

CentERdata voert sinds 2005 ook beleidsonderzoek uit. De organisatie werd hiervoor uitgebreid met een groep econometristen die eerder werkzaam was bij CentER Applied Research. In opdracht van vooral ministeries worden onderzoeksprojecten uitgevoerd op het gebied van de arbeidsmarkt, pensioenen, effectmetingen en sociale zekerheid. Gaandeweg zijn de activiteiten ook uitgebreid met onderzoek op het terrein van consumentengedrag (vaak in opdracht van de Europese Commissie) en Data Science.

LISS panel

In 2007 werd het LISS panel opgezet: Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen. De Nederlandse overheid steunde het panel met een bijdrage van 14 miljoen euro. In het panel zitten circa 5.000 huishoudens (8.000 deelnemers), via een steekproef getrokken door het CBS uit het bevolkingsregister. Huishoudens in de steekproef, die niet over Internet beschikten, kregen apparatuur in bruikleen, plus breedbandverbinding. De deelnemers beantwoorden vragen over spaargedrag: sparen we bijvoorbeeld nu meer of juist minder dan vroeger? Ook vragen over werk, onderwijs, sociale integratie, gezondheid en sport komen aan de orde. De verzamelde data zijn gratis beschikbaar voor wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Alle Nederlandse universiteiten en meer dan honderd onderzoeksinstellingen wereldwijd hebben sinds de start gebruik gemaakt van het LISS panel. In 2016 is het LISS panel opgenomen in een door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gecoördineerde nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen, genaamd ODISSEI.

Opdrachtgevers

CentERdata werkt voornamelijk voor de overheids- en non-profit sector en opdrachtgevers die fundamenteel onderzoek verrichten. De nauwe samenwerking met Tilburg University levert inzichten op betreffende theorievorming, methode van onderzoek en interpretatie van onderzoeksresultaten.