Bijzondere identiteit

BalkTiu.jpg

De Roomsch Katholieke Handelshoogeschool werd in 1927 opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds was er een breed gevoelde behoefte aan een economische opleiding voor katholieken. Anderzijds vond Martinus Cobbenhagen de visie van de in 1913 opgerichte Nederlandsche Handels-Hoogeschool in Rotterdam, waar hij zelf had gestudeerd, te technocratisch.

Vanuit de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk zoals neergelegd in de encycliek Rerum Novarum (1891), zag Cobbenhagen economie als een maatschappijwetenschap verbonden met sociologie en filosofie. De inhoudelijke visie op de samenleving was leidend wat tot uitdrukking kwam in een curriculum met expliciet aandacht voor ethiek en wijsbegeerte.

Discussie

Vanaf halverwege de jaren zestig groeide het aantal universiteitsstudenten exponentieel, evenals het aantal gedoceerde vakken. De maatschappelijke achterstand van katholieken was ingelopen en dat leidde mede tot ontzuiling. Het belang van een katholieke instelling voor academisch onderwijs in maatschappijwetenschappen werd steeds minder vanzelfsprekend. In Tilburg werden docenten aangesteld op basis van hun expertise een steeds kleiner deel van de studenten noemde zich katholiek.

In 2001 veranderde de instelling haar naam van Katholieke Universiteit Brabant in Universiteit van Tilburg. De toegevoegde ondertitel: ‘Geïnspireerd vanuit de katholieke traditie’, werd vanaf 2007 geleidelijk vervangen door ‘Understanding Society’. Door de katholieke identiteit was het mogelijk in 2007 de Tilburg School for Theology – tot dan een zelfstandige stichting - onder te brengen bij de Universiteit van Tilburg.

Bewaking identiteit

Anno 2019 bewaakt de Stichting Katholieke Universiteit Brabant de identiteit van Tilburg University en is filosofie binnen alle studierichtingen deel van het curriculum. Er is georganiseerde aandacht voor de relatie met de katholieke traditie bijvoorbeeld via het Academic Forum, een samenwerking vanaf 2011 van het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing en Studium Generale. Sinds 2015 richt ook het Tilburg Cobbenhagen Center zich op de relatie tussen academische identiteit en katholieke traditie.